* نام استان
مشخصات درخواست کننده
* نام * نام خانوادگی * جنسیت
* نام پدر * شماره شناسنامه * کدملی
* تاریخ تولد
* صادره * دین
* مذهب * شغل * شماره همراه
* نشانی محل کار * شماره تماس محل کار با کد شهر * نشانی محل سکونت
* شماره تماس محل سکونت با کد شهر * کدپستی محل سکونت ( باکدپستی محل سکونت همخوانی داشته باشد) پست الکترونیک
* انگیزه خود را از داوطلب شدن به عنوان محیط یار محیط زیست بیان نمایید
تصاویر مدارک
* فرم تعهدنامه همیار (فایلjpg)
* تصویر کارت ملی(فایل jpg)
* تصویر صفحه اول و توضیحات شناسنامه (فایل jpg)
* تصویر عکس3*4 (فایل jpg)
مشخصات سلاح
نوع اسلحه کالیبر شماره اسلحه مرجع صادر کننده حمل سلاح ساخت کشور شماره سریال کارت حمل سلاح
نوع سلاح دوم کالیبر (سلاح دوم) شماره اسلحه دوم مرجع صادر کننده حمل سلاح دوم ساخت کشور (سلاح دوم) شماره سریال کارت حمل سلاح دوم
مشخصات معرف سازمان محیط زیست
* نام معرف * نام خانوادگی معرف نام پدر معرف
* جنسیت معرف شماره شناسنامه معرف کدملی معرف
تاریخ تولد معرف
صادره معرف دین معرف
مذهب معرف * محل خدمت معرف * سمت معرف
* مدت آشنائی با متقاضی نشانی محل سکونت معرف * شماره تماس محل کار معرف
تلفن همراه معرف کدپستی معرف
تاریخ درخواست متقاضی
1398/5/12 شنبه
با توجه به دستور رياست سازمان مبني بر تفويض اختيار صدور كارت هميار محيط بان به استانها ، متقاضيان محترم به ادارات كل استانها مراجعه فرمايند.


سوال سیستمی و فنی:خانم گرانسایه 42781283